Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens
1. Voorwerp


Deze rubriek toont de verbintenis van de groep COYOTE SYSTEM, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 3.368.528,80 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 518.905.476, met maatschappelijke zetel in Suresnes (92150), 25 quai Gallieni, tot de naleving van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de website en/of de diensten van COYOTE SYSTEM onder de voorwaarden zoals vermeld in de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de COYOTE-diensten (de 'gegevens').

COYOTE verbindt zich ertoe de geldende wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Voor de website werden verschillende voorafgaande aangiften gedaan bij de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Momenteel wordt ze in overeenstemming gebracht met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).


2. Verzamelde gegevens


De verzamelde en later verwerkte gegevens zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt via het formulier voor de aanmaak van uw account op de website (het 'formulier') of op de pagina 'Mijn gegevens' van uw account. Het gaat onder meer om uw ID, uw geboortedatum, uw geslacht en een geldig e-mailadres.

Wanneer u gebruikmaakt van de website en de COYOTE-diensten worden bepaalde gegevens automatisch verzameld, met name technische gegevens (zoals het IP-adres van uw computer of informatie over uw simkaart (bestaan ervan en kaartnummer) en de IMSI van uw mobiele toestellen of de positie van uw wagen: breedtegraad, lengtegraad, snelheid, richting) en informatie over uw raadpleging en gebruik van de webpagina's, van de op de website getoonde reclame en van de functies van de COYOTE-diensten, met uitsluiting van alle andere. De app biedt ook de mogelijkheid om de spraakherkenning te gebruiken en verleent rechtstreeks toegang tot uw contactpersonen om de navigatie naar de contactpersonen op te starten. De stem en de contactpersonen worden niet opgeslagen. Android kan ook toegang vragen (optioneel) tot Coyote Overlay.

De gegevens die u ons vrijwillig meedeelt en die in het formulier als verplichte vermeldingen zijn aangemerkt, zijn noodzakelijk om van de functies van de website en van de COYOTE-diensten gebruik te maken (met name voor de toegang tot de website en tot de COYOTE-diensten).

De (al dan niet verplichte) gegevens die u ons vrijwillig meedeelt en de gegevens die de website automatisch verzamelt, maken het mogelijk om (i) uw gebruik van de website en de COYOTE-diensten te personaliseren en te verbeteren, (ii) de COYOTE-diensten aan te bieden, en in voorkomend geval, (iii) het reclameaanbod dat COYOTE of zijn partners u op de website of op de website van zijn partners voorstelt te personaliseren (iv) statistieken bij te houden en te analyseren over de raadpleging en het gebruik van de website, de COYOTE-diensten en de getoonde reclame op de website. De gegevens kunnen COYOTE ook in staat stellen om u informatiebrieven ('newsletters' en promoaanbiedingen) van COYOTE op te sturen naar het opgegeven en eventueel door uzelf gewijzigde e-mailadres of om meldingen naar uw mobiele toestellen te sturen.

Als u die newsletters of meldingen niet meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde uitschrijven door op de daartoe bestemde link onderaan elke reclamemail te klikken of door uw gegevens te wijzigen via uw account, rubriek 'Mijn gegevens' en 'Mijn waarschuwingen en meldingen' op de website.

Die gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die COYOTE SYSTEM dient na te leven.

3. Ontvangers van de gegevens


Uw gegevens kunnen aan onze verwerkers worden meegedeeld om u informatiebrieven op te sturen. Zij verwerken uw gegevens overeenkomstig de geldende en vooraf bepaalde wetgeving in het eerste artikel van dit beleid.

COYOTE SYSTEM deelt de persoonlijke geolocatiegegevens nooit mee aan derden, behalve op vraag van het gerecht, in toepassing van een wet of reglement of krachtens een beslissing van een bevoegde reglementaire of gerechtelijke autoriteit.

In het kader van het beheer van uw abonnement kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de vennootschappen die belast zijn met het beheer, de uitvoering en de verwerking van de betalingsverrichtingen.

In het kader van de verzending van newsletters, mails, sms'en, brieven of meldingen kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners die belast zijn met het beheer, de verwerking en de verzending van de newsletters en meldingen van COYOTE.

In het kader van de verwerking van uw gegevens om het reclameaanbod dat COYOTE of zijn partners u voorstellen te personaliseren, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan zijn partners of aan dienstverleners die belast zijn met de analyse en de verwerking van uw gegevens voor rekening van COYOTE of van zijn partners.


4. Overdracht van uw gegevens


In het kader van de verwerking van uw gegevens kan COYOTE uw gegevens doorsturen naar servers in verschillende landen.

U wordt ervan op de hoogte gebracht dat uw gegevens binnen de groep COYOTE naar een ander land kunnen worden doorgestuurd dan het land waar u woont, en meer bepaald buiten de Europese Unie. COYOTE deelt u mee dat de overdracht van uw gegevens plaatsvindt met inachtneming van de bepalingen van de Franse privacywet, en meer bepaald de artikelen 68 en 69 van die wet.

Bovendien wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw gegevens mogelijk naar een ander land dan het land waar u woont en meer bepaald buiten de Europese Unie worden doorgestuurd om u in staat te stellen de apps te gebruiken. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat de verwerking van uw gegevens door de betrokken partners in dat geval gebeurt volgens hun privacyverklaringen die beschikbaar zijn in de apps.

Als u op de COYOTE-diensten hebt ingeschreven via een partner van COYOTE kunnen bepaalde van uw gegevens bovendien worden doorgestuurd naar een ander land dan het land waar u woont, en meer bepaald buiten de Europese Unie. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat de privacyverklaring van die partners beschikbaar is op hun respectieve website en dat ze geldt voor de verwerking van uw gegevens door die partners.

Ten slotte wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw gegevens naar een ander land kunnen worden doorgestuurd dan het land waar u woont, en meer bepaald buiten de Europese Unie, om u de newsletters of meldingen te bezorgen. COYOTE deelt u mee dat de overdracht van uw gegevens plaatsvindt met inachtneming van de bepalingen van de Franse privacywet, en meer bepaald de artikelen 68 en 69 van die wet.


5. Gegevensbeveiliging


COYOTE hecht veel belang aan de beveiliging van uw gegevens en neemt alle passende maatregelen om het risico op verlies, beschadiging of misbruik van uw gegevens te vermijden.


6. Bewaring van de gegevens


De gegevens worden opgeslagen bij de host van de website, zoals vermeld in de wettelijke bepalingen en ze worden niet langer bewaard dan de periode die nodig is om de hierboven beoogde doelstellingen te bereiken.

Daarna worden ze louter bewaard voor statistische doeleinden en worden ze niet meer gebruikt voor wat dan ook.


7. Uw rechten


U hebt een recht van inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en wissing van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan COYOTE SYSTEM, door contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 070 211 225 of door een mail te sturen naar gdpr@coyotesystems.be.

Om uw recht van rectificatie uit te oefenen, kunt u inloggen op uw klantenaccount op coyotesystems.be/nl en uw persoonsgegevens wijzigen.Informatie over dataverzamelingssystemen


In deze rubriek vindt u informatie over uw rechten en de keuzes die u kunt maken. Een dataverzamelingssysteem is een cookie, een opmaakcode, een tag, een onzichtbare pixel of elk ander systeem dat browsegegevens van uw terminal (computer, tablet enz.) en/of van uw activiteit voor de op de website getoonde reclame kan opslaan en/of verzamelen.

Bij het gebruik van de website www.coyotesystems.be/nl/ (de 'website') en volgens de keuzes die u maakte, kunnen op uw terminal dataverzamelingssystemen worden geïnstalleerd.

1. Door wie worden die dataverzamelingssystemen geplaatst?


De dataverzamelingssystemen kunnen door ons of door bepaalde van onze partners worden geplaatst.

2. Waarom worden die dataverzamelingssystemen geplaatst?


Dataverzamelingssystemen die nodig zijn voor de werking van de website en onze diensten. Ze bieden ons de mogelijkheid om informatie over uw inschrijving of toegang tot onze website en onze diensten te onthouden, veiligheidsmaatregelen te treffen of de presentatie van de website aan de weergavevoorkeuren van uw terminal aan te passen (taal, besturingssysteem enz.). Die dataverzamelingssystemen geven u ook toegang tot uw persoonlijke ruimte op de website.

Dataverzamelingssystemen voor het meten van het bezoekersaantal. Die dataverzamelingssystemen maken het mogelijk om statistieken en bezoekers- en gebruiksvolumes voor de verschillende onderdelen van de website (bezochte pagina's en content, traject) bij te houden, studies te maken om de content van de website en onze diensten te verbeteren.

Dataverzamelingssystemen voor reclamedoeleinden. Die dataverzamelingssystemen maken het mogelijk uw gebruik van de website te analyseren om u op de sites van partners reclame voor te stellen die aan uw interesses is aangepast. Die dataverzamelingssystemen maken het meer bepaald mogelijk om (i) de getoonde reclame te meten en te identificeren, (ii) te tellen hoeveel gebruikers op elke advertentie hebben geklikt en (iii) in voorkomend geval te volgen welke acties die gebruikers later ondernemen op de pagina's waarnaar die advertentie leidt.

COYOTE kan ook partners toegang geven tot de gegevens die via de dataverzamelingssystemen zijn verzameld zodat zij het gedragspatroon van de consumenten kunnen bestuderen.

3. Wat zijn uw keuzes?

U kunt te allen tijde uw wensen voor de dataverzamelingssystemen formuleren en wijzigen.

U kunt uw browser zo instellen dat de dataverzamelingssystemen van COYOTE of van derden eenmalig of definitief worden opgeslagen of geweigerd. Het is mogelijk dat de instelling die u kiest, wijzigingen teweegbrengt in uw navigatie op internet en in uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten van de website waarvoor het gebruik van dataverzamelingssystemen nodig is.

COYOTE wijst alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de verslechterde werking van de website of van onze diensten voortvloeiend uit de onmogelijkheid voor COYOTE om de vereiste dataverzamelingssystemen voor de werking van de website op te slaan of te raadplegen omdat u ze hebt geweigerd of verwijderd. Om uw keuzes te maken voor de verschillende browsers kunt u de volgende pagina's raadplegen:

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis (option « Do No Track »). Pour :

1. Als u de browser Internet Explorer van Microsoft gebruikt


http://support.microsoft.com/kb/196955/fr

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en dan op Internetopties. In de Browsegeschiedenis onder de tab Algemeen klikt u op Instellingen. Klik op de knop Bestanden weergeven. Klik op het kolomhoofd Naam om alle bestanden in alfabetische volgorde te zetten en doorloop de lijst tot u bij de bestanden komt die met het voorvoegsel cookie beginnen. (alle cookies hebben dat voorvoegsel en bevatten gewoonlijk de naam van de website die het cookie heeft aangemaakt). Selecteer een of meer cookies met de naam coyotesystems en verwijder ze. Sluit het venster met de bestandenlijst en klik dan tweemaal op OK om naar Internet Explorer terug te keren.

2. Als u de browser Firefox van Mozilla gebruikt


https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Ga naar de tab Meer van de browser en selecteer het menu Opties. Kies in dat venster Privacy en beveiliging en klik op Gegevens beheren. Zoek de bestanden met de naam coyotesystems. Selecteer ze en verwijder ze.

3. Als u de browser Safari van Apple gebruikt


https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Kies in uw browser in het taakmenu Voorkeuren. Klik op Beveiliging. Klik dan op Cookies tonen. Selecteer de cookies met de naam coyotesystems en klik op Verwijder of Verwijder alles. Klik op Gereed na het verwijderen van de cookies.

4. Als u de browser Google Chroome van Google gebruikt


https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Klik op het pictogram van het menu Meer. Selecteer Instellingen. Klik op de tab Geavanceerd en open de rubriek 'Privacy en beveiliging'. Klik op de knop Alle cookies en sitegegevens weergeven. Zoek de bestanden met de naam coyotesystems. Selecteer ze en verwijder ze. Klik op Sluiten om naar uw browser terug te keren. U kunt ook het beheer van cookies instellen op een platform dat door reclameprofessionals wordt aangeboden.

Wij maken gebruik van de dienst Google Analytics. Als u niet wil dat Google Analytics uw gegevens verzamelt of gebruikt, kunt u zich uitschrijven op de volgende pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

Meer informatie over de dataverzamelingssystemen, uw rechten en de manier om ze te blokkeren, vindt u op de website http://www.youronlinechoices.eu/ of op de website van de Franse CNIL, http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/COOKIES AANVAARDEN OF WEIGEREN


- Analytische cookies:  aanvaardt u het plaatsen en uitlezen van cookies voor een anonieme en globale opvolging van het surfgedrag van internetgebruikers?

- Reclamecookies: aanvaardt u de plaatsing van cookies om u op internet relevantere reclame te tonen?

- Socialemediacookies: aanvaardt u het plaatsen en/of uitlezen van cookies om u de mogelijkheid te bieden inhoud van onze website te delen met andere mensen of hen te laten weten welke pagina's u hebt bezocht en wat u ervan vindt (knop 'Vind ik leuk' in Facebook bijvoorbeeld)?

- Functionele cookies: ze garanderen de werking en de verbetering van de website.