Wettelijke bepalingen


Deze website is eigendom van Coyote System SAS, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 518 905 476, met maatschappelijke zetel te 25 Quai Gallieni, 92150 Suresnes.

Email: contact@moncoyote.comOvereenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden en artikel 43 van de wet van 30 september 1986, zoals gewijzigd, heeft deze website het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), die een ontvangstbewijs van de verklaring heeft afgegeven onder het nummer 1121558 op 20 september 2005.

Intellectueel eigendomsrecht

De presentatie en de inhoud van deze website vormen een werk dat is beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom, waarvan Coyote System houder is. Elke reproductie en/of representatie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote System. De naam Coyote System, het Coyote-logo, de naam alsook de slogans zijn gedeponeerde handelsmerken van Coyote System, tenzij anders vermeld. Elk gebruik, elke reproductie en/of wijziging zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote System is verboden en vormt als zodanig een misdrijf van vervalsing. De algemene structuur van de website, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, video's, met of zonder geluid, en andere documenten op deze website zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, afhankelijk van het geval, eigendom van Coyote System of van derden die een gelimiteerd gebruik hebben toegekend aan Coyote System. Om die reden is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere website verboden. Hun reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote System is strikt verboden, met uitzondering van de reproductie voor persdoeleinden.

Elke representatie en/of reproductie en/of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze website, op om het even welke wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Coyote System is verboden en vormt als zodanig een misdrijf van vervalsing in de zin van de artikelen L 335-2 en overeenkomstig het wetboek intellectuele eigendom.


De merken van Coyote System zijn gedeponeerde handelsmerken (deponeringsnummer 053373630 van 26 juli 2005). Elke representatie en/of reproductie en/of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze gedeponeerde handelsmerken is verboden.


Het Coyote-systeem is beschermd door een uitvindingsoctrooi in Frankrijk (INPI-inschrijvingsnummer 06/00589 van 23 januari 2006).


Alle verwijzingen en links naar andere websites op de website van Coyote System kunnen niet leiden tot de aansprakelijkheid van Coyote System.